عكسبردارياز يك مدرك بابعاد يك كارت ويزيت (كارت بيمه، كارت سوپر ماركت يا كارت اعتباري):

– كارت با حاشيه هاي مشخص را روي صفحه تنظيم كنيد و روي آيكن دوربين فشار دهيد.

– عكس بايد با كيفيت خوب: نت، با نور كافي، بدون انعكاس نور باشد.