موارد قانوني

صاحب امتياز

La Diffusion Technique Française – DTF
19, rue de la Presse – CS60132
F-42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

شركت با مسئوليت محدود با سرمايه 1.440.000 يورو.

ثبت شده در دفتر ثبت تجارت و شركت ها تحت شماره 564.501.880 شماره SIRET عبارت از 564.501.88000038.

مديران چاپ:  ژيل شانترل و ژان فيليپ ماسارديه،  مديران مشترك، وبمستر:  كاترين ژانويه، مسئول كامپيوتر

وب مستر : Catherine Janvier

مكان سايت

 نام مكان سايت : OVH
آدرس :  2 rue Kellermann – 59100 F-ROUBAIX (FRANCE)
سايت ثبت كنده
 :  www.ovh.com/fr

توليد كننده

 توليدگر سايت : BCome
آدرس : Le Polygone 46 Rue de la Télématique 42000 F-SAINT-ETIENNE
سايت توليد كنند  : www.bcome.fr

طراحي لوگوي كالوريو® : Trenta
آدرس : Rue Agricol Perdiguier, 30, 42100 F-SAINT-ETIENNE
سايت طراح لوگو : www.trenta.fr

حفاظت داده ها

داده های جمع آوری شده در طول استفاده از اپلیکیشن ®KolorYou و هر نوع پردازش از آنها در شرایط و مقررات استفاده با شرح جزئیات توضیح داده شده اند.

با استناد به قوانین اروپایی حفاظت از داده ها (RGPD) شما حق دسترسی مستقیم به اطلاعات مربوط به خود را دارید، می توانید آنها را اصلاح کنید، آنها را حذف کنید، از استفاده از آنها مخالفت کنید، محدودیت پردازش از آنها را تعیین کنید یا با تماس به آدرس زیر ارسال یک کپی قابل انتقال به سازمان دیگری را درخواست کنید: DTF medical – Service Informatique 19 Rue de la Presse CS60132 42003 ST ETIENNE Cedex +33 (0) 4 77 74 51 11 یا آدرس ایمیل donneespersonnelles@dtf.fr.

شما همچنین با مراجعه به یک مقام نظارتی امکان دادن دادخواست  را در مورد یک یا چند پردازش از اطلاعات شخصی که از طریق ®KolorYou صورت گرفته باشد را دارید.