نگهداري شير مادر

تصاوير گرفته شده موقتي هستند. آنها ذخيره نشده اند.

1 كالور® چهار اندازه نوك پستان ارائه مي كند.
ببينيد چگونه مي توانيد در 6 مرحله آنها را آزمايش كنيد:
– اندازه گيري را بعد از شيردادن يا بعد از دوشيدن شير انجام دهيد.  نوك پستان نبايد فشرده شده يا بيش از اندازه آزاد باشد.
– در صورتي كه نوك پستان در حالت راحت قرار دارد، يك فاصله 2 ميليمتري اضافه در اطراف آن حساب كنيد.

2 عكسبردارياز يك مدرك بابعاد يك كارت ويزيت (كارت بيمه، كارت سوپر ماركت يا كارت اعتباري).

– كارت با حاشيه هاي مشخص را روي صفحه تنظيم كنيد و روي آيكن دوربين فشار دهيد.

– عكس بايد با كيفيت خوب: نت، با نور كافي، بدون انعكاس نور باشد.

3 كارت را در مقابل عدسي قرار دهيد و منتظر شويد دوائر رنگي بزرگ تر از  اندازه طبيعي ظاهر شوند.

اگر دايره ها روي صفحه ظاهر نشدند، مجددا عكس بگيريد يا كارت را  عوض كنيد.

در صورت عدم موجود بودن، مي توان يك خط كش اندازه گيري از سايت dtf.fr دانلود و روي كاغذ چاپ كرد.

4 اينك كارت را در كنار نوك پستان قرار دهيد.

5 دوائر رنگي مجددا ظاهر مي شوند.
كارت را بنحوي جابجا كنيد كه يك دايره روي نوك پستان قرار بگيرد.

6 اندازه پستانك را بر اساس رنگ دايره اي كه بهتر از همه با نوك پستان چفت مي شود انتخاب كنيد.

 – اندازه گيري را بعد از شيردادن يا بعد از دوشيدن شير انجام دهيد. نوك پستان نبايد فشرده شده يا بيش از اندازه آزاد باشد.

– در صورتي كه نوك پستان در حالت راحت قرار دارد، يك فاصله 2 ميليمتري اضافه در اطراف آن حساب كنيد.

7 از عكس هاي بالا بمنظور انتخاب بهترين دايره منطبق با نوك پستان كمك بگيريد.
فراموش نكنيد اندازه بدست آمده را ثبت كنيد.
بعد از اندازه گيري نوبت انتخاب اندازه نوك راحت بر اساس شكل پستان مي باشد.